00 položek  0 Kč

Vše o nákupu

Zde najdete všechny potřebné informace k nákupu, dodání, ochraně osobních údajů.
Pokud nenajdete informace které hledáte, neváhejte nás kontaktovat.

Zásady zpracování osobních údajů

Všichni v naší společnosti si vážíme každého osobního údaje, který nám svěříte. Proto s takovými údaji vždy nakládáme tak, abychom Vaši důvěru nezklamali. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Zákon o zpracování osobních údajů) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jako „Nařízení“).  

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Myfitmix s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Plzni
se sídlem Dukelských hrdinů 87, 348 15 Planá
IČO: 09649956, DIČ: CZ09649956
Zákaznická linka: +420 607 709 926
E-mail: info@myfitmix.cz
(dále také jako „Správce“)

II. Shrnutí ke Kupní smlouvě
 
  1. Tento dokument upravuje zásady zpracování osobních údajů, poskytnutých kupujícím, který je fyzickou osobou („Kupující) Správci při nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu Správce provozovaného na webové stránce („Internetový obchod“) umístěné na internetové adrese www.fitmix.cz („Internetový obchod“). Vyznačením příslušného zaškrtávacího pole v Internetovém obchodě bere Kupující na vědomí a souhlasí v souladu s platnými právními předpisy se zpracováním svých osobních údajů za níže uvedených podmínek.
  1. Kupující bere na vědomí, že Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujícího v rozsahu informací poskytnutých při registraci či při objednávce (jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, bydliště, kontaktní e-mail, telefonní spojení), a to za účelem plnění smluvních povinností vyplývajících z kupní smlouvy.
  1. Kupující dále poskytuje svůj souhlas s tím, aby jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v odst. 2 tohoto článku smlouvy doplněné o nákupní historii (např. přehled objednávek, zakoupeného zboží a navštívených stránek v rámci internetového obchodu Správce na výše uvedené internetové adrese) používal Správce za účelem zjišťování nákupních zaměření a zájmů Kupujícího a následně k nabízení obchodu a služeb Správce, a to na dobu, po kterou bude Správce vyvíjet svoji obchodní činnost. Kupující taktéž souhlasí, aby Správce sdílel tyto osobní údaje s osobami tvořícími se Správcem koncern, a to za stejným účelem (zasílání obchodních nabídek těchto osob tvořících se Správcem koncern). Kupující má možnost udělení těchto souhlasů odmítnout již při první registraci či objednávce.
  1. Osobní údaje Kupujícího poskytnuté v souladu s odst. 2 a 3 tohoto článku smlouvy nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty jinému subjektu než Správci či jeho zpracovateli osobních údajů, s výjimkou uvedenou v odst. 3 tohoto článku smlouvy. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s žádnými třetími osobami. Osobní údaje poskytnuté v souladu s odst. 2 a 3 tohoto článku smlouvy nebudou předávány jakýmkoli třetím osobám, s výjimkou oprávněných zaměstnanců, obchodních zástupců a smluvních partnerů, kteří zajišťují pro Správce splnění závazků z kupních smluv (např. dopravcům), a to pouze v omezené míře umožňující řádné plnění kupních smluv.
  1. Kupující má právo kdykoli požádat Správce o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a Správce je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Správce může za poskytnutí informace požadovat od Kupujícího přiměřenou úhradu.
  1. Kupující, který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účel uvedený v odst. 2 tohoto článku smlouvy, může písemně požádat Správce o jejich odstranění z databáze. Kupující má právo se obrátit na Správce, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se Zákonem o zpracování osobních údajů či Nařízení, a žádat Správce o vysvětlení či nápravu; zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Další případná zvláštní práva Kupujícího zde nezmíněná upravují platné právní předpisy, zejména Nařízení a Zákon o zpracování osobních údajů.
  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Správce na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Správce na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující má možnost jednoduchým způsobem souhlas odmítnout, a to při zaslání každé jednotlivé zprávy.

III. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Ve vztahu k zákazníkům, dodavatelům a distributorům zpracováváme osobní údaje pro následující účely: Pro výše uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě uděleného souhlasu, oprávněného zájmu správce nebo pro účely splnění smluv, a to pouze v nezbytné míře.

IV. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

Ve vztahu k zákazníkům zpracováváme jen nezbytně nutné údaje přesně podle zákonů. Činíme tak s cílem poskytnout vám ty nejlepší služby a nabízet to nejkvalitnější zboží. Ve vztahu k dalším subjektům údajů než ty, které byly jmenovány výše, můžeme zpracovávat tyto osobní údaje:
Adresní a identifikační údaje subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, popř. rodné číslo, datum narození, místo a stát narození, státní příslušnost, adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, IČ, DIČ). Kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa, ID datové schránky a jiné obdobné informace). Popisné údaje (např. bankovní spojení, obrazový záznam z kamerového systému). Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy, dodatku nebo v jiných dokumentech a při jednáních. Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (např. zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.).

V. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů provádí správce, zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. manuálním způsobem, u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, k neoprávněným přenosům a zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

VI. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje nikdy nikomu neprodáváme. Některé údaje však pro nás zpracovávají v nezbytné míře třetí strany, ale i zde jsou v bezpečí, neboť i oni tyto informace musí chránit. Cílem těchto spoluprací je poskytnutí těch nejlepších a nejrelevantnějších služeb. Níže se uvádíme, kdo údaje zpracovává, za jakým účelem a v jakém rozsahu.  
 
Název Země Účel zpracování Jaké údaje předáváme
Heureka CZ Hodnocení spokojenosti s nákupem Posíláme pouze informace z objednávky
Ecomail CZ E-mail marketing Jméno, příjmení, datum narození,
telefon a adresa, nákupní chování
Správce webu CZ Správa veškerých systémů webu Celková databáze
Distribuční společnosti,
doručovatelé (PPL, GEIS, Česká pošta, Raben, ...)
CZ Expedice objednávek Jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa

VII. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro nezbytně nutnou dobu, která se liší podle účelů zpracování. Osobní údaje také zpracováváme takovou formou, která zajišťuje jejich bezpečnost. Níže uvádíme jaké jsou nezbytné lhůty.

Účel zpracování Doba uložení osobních údajů

Vyřízení objednávky Dle platných právních předpisů.
 - Nejdéle 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl doklad vystaven.
Vyřízení reklamace
 - Dle platných právních předpisů. Nejdéle 5 let od ukončení reklamačního řízení.
Dotaz na kontaktní e-maily
 - Nejdéle 3 roky od zodpovězení dotazu
Cílená nabídka zboží a služeb
 - Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu
Marketinková akce
 - Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu

VIII. PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Pro usnadnění používání našich webových stránek používáme soubory cookies, což jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače. Soubory cookies používáme k tomu, abychom mohli lépe porozumět tomu, jakým způsobem jsou naše stránky používány a aby je bylo možné optimalizovat. Soubory cookies nám mohou např. říci, jestli jste naše stránky už v minulosti navštívili nebo jestli jste novým návštěvníkem.
Každý uživatel má možnost při první návštěvě našich stránek používání cookies odmítnout. Pro bližší informace vyhledejte v nápovědě vašeho internetového prohlížeče kapitolu týkající se právě cookies: IX. Práva subjektu údajů: - subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům; - subjekt údajů má právo požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Správce; - subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; - subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud je zpracování prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, tj. je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce nebo je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany; - subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká; - subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení, přičemž tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

X. ODKAZY NA LEGISLATIVU

Plné znění právních předpisů najdete na těchto odkazech:

[BLOG] Zdravý životní styl

Zde nalezneš spoustu zajímavých a užitečných informací ze světa fitness a zdravého životního stylu. 

Přejít do BLOGu