00 položek  0 Kč

Vše o nákupu

Zde najdete všechny potřebné informace k nákupu, dodání, ochraně osobních údajů.
Pokud nenajdete informace které hledáte, neváhejte nás kontaktovat.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu MYFITMIX

I.     Základní údaje o prodávajícím

Myfitmix s.r.o.
se sídlem Dukelských hrdinů 87, 348 15 Planá
IČO: 09649956
(„prodávající“)

Provozovna: Dukelských Hrdinů 87, 348 15 Planá
Kontaktní údaje: +420607709926
E-mail: info@myfitmix.cz
Bankovní spojení pro bezhotovostní platby: 2901892244/2010

II. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“) prodávajícího upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy na zboží uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou („kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce („internetový obchod“) umístěné na internetové adrese www.myfitmix.cz („webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky. Tyto obchodní podmínky se vztahují i na služby nabízené a poskytované prodávajícím kupujícímu v souvislosti s nabízením a prodejem zboží.

2.     Tyto obchodní podmínky se vztahují výlučně na kupní smlouvy s místem dodání zboží na území České republiky. Prodávající nedoručuje zboží nabízené v internetovém obchodě mimo území České republiky. Platnou objednávku tak může Kupující učinit pouze v případě, kdy objednávka obsahuje místo dodání na území České republiky, v opačném případě platí, že objednávka nebyla Kupujícím učiněna a Prodávající v takovém případě vrátí Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě kupní smlouvy, pokud k takové úhradě ze strany Kupujícího došlo. Doručování do zahraničí je možné pouze tehdy, pokud se tak Prodávající s Kupujícím písemně dohodne.

3.     Tyto obchodní podmínky se vztahují výlučně na kupní smlouvy uzavírané s kupujícími, kteří jsou spotřebiteli. Nedohodnou-li se strany jinak, nevztahují se tak tyto obchodní podmínky na kupní smlouvy uzavírané s obchodními partnery prodávajícího, kteří jsou právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, a pro které platí podmínky ujednané mezi stranami individuálně.

4.     Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („občanský zákoník“), neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu postupem dle článku 2 těchto obchodních podmínek („kupní smlouva“), pokud se kupující s prodávajícím výslovně nedohodli na odlišné úpravě. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné individuálně dohodnout při uzavírání kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

5.     Tyto obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na uzavírání veškerých kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím realizovaných mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, e-mailem apod.).

6.     Znění těchto obchodních podmínek může prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé z kupních smluv uzavřených před účinností nových obchodních podmínek.

7.     Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, což kupující svým souhlasným prohlášením při registraci anebo ve webovém rozhraní obchodu potvrzuje. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

III. Nákup a objednávka zboží

1.    Nákup probíhá:
i.  namícháním vlastních směsí (dále jako „Mixér“) a stisknutím tlačítka „přidat do košíku“, čímž je Mixér vložen do košíku nebo
ii.    vložením do košíku již hotových směsí (dále také jako „Hotový produkt“)
    (společně pak dále také jako „zboží“).

2.     Ceny Mixéru a Hotového produktu jsou aktuální v momentě uskutečnění objednávky.

3.    Dodavatel nezaručuje dostupnost všech směsí pro Mixér a Hotových produktů. V případě nedostatku některé objednané suroviny bude zákazník kontaktován se snahou nabídnout alternativní řešení.

4.     Obrázky směsí Mixéru a Hotového produktu jsou ilustrativní a mohou se lišit od skutečného vzhledu.

5.     Ceny zboží jsou uvedeny s DPH a bez dopravy. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.     K dokončení objednávky je potřeba registrace, kde zákazník uvede všechny své relevantní údaje pro uzavření smlouvy a kontaktní údaje pro účely odeslání zboží a nebo jednorázové vyplnění kontaktního formuláře s uvedením všech relevantních údajů pro uzavření smlouvy a odeslání zboží.

7.     Veškeré objednávky, které jsou zakončeny kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“, jsou závazné.

8.     Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace) objednávky kupujícího prodávajícím, čímž vznikne prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží v souladu s kupní smlouvou, případně včetně souvisejících služeb, a těmito obchodními podmínkami a kupujícímu vznikne povinnost toto zboží a související služby převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

IV. Platební podmínky

    1. Platba je možná následujícími způsoby:
            ▪ dobírkou (30 Kč navíc se zobrazuje v položce dopravy, jedná se ale o příplatek za platební transakci, kterou nám účtují dopravci)
            ▪ převodem na účet (či složenkou na poště)
            ▪ platba platební kartou a dalšími metodami přes platební bránu „comgate“

    2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

    3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

    4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

    5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

V. Dodací podmínky

1.     Přeprava zboží  je možná následujícími způsoby:
-     prostřednictvím společnosti DPD
-     prostřednictvím Zásilkovny
-    prostřednictvím České pošty

Ceny za typ přepravy zde.

    2. Přeprava zboží z uzavřené kupní smlouvy je realizována způsobem, který si kupující zvolil v rámci procesu objednávky. V případě, že je způsob dopravy jiný na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

    3. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v termínu určeném v kupní smlouvě, nejpozději však do dvou (2) týdnů od uzavření kupní smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Kupující bere na vědomí, že termín dodání uvedený ve webovém rozhraní obchodu je pouze orientační a bude záviset na zvoleném dopravci.

    4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. O termínu dodání zboží na místo určené kupujícím bude prodávající, resp. jeho přepravce, e-mailem informovat kupujícího při expedici zboží ze skladu. Nejpozději v den dodání zboží informuje dopravce prodávajícího kupujícího o přesném času dodání zboží. V případě, že kupující zboží v dohodnutém termínu nepřevezme nebo není možné je z důvodů na straně kupujícího doručit, a to ani opakovaně v náhradním termínu, je zboží vráceno zpět prodávajícímu, přičemž v takovém případě nemusí prodávající vracet kupujícímu již uhrazenou kupní cenu a kupující může požádat o opětovné doručení zboží.

    5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

    6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit příslušnému přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

    7. Kupující je povinen objednané zboží převzít a při převzetí zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat. Převzetí zboží potvrdí kupující písemně na dodacím dokladu, čímž potvrzuje zejména shodu v množství a druhu převzatého zboží s údaji uvedenými v dodacím dokladu. Není-li možné zboží prohlédnout při jeho převzetí, je tak kupující povinen učinit neprodleně poté a oznámit zjištěné vady prodávajícímu v souladu s čl. VII těchto obchodních podmínek.

    8. V případě, že došlo k poškození zboží při jeho dopravě dopravcem, je kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít. Je-li poškození způsobené přepravou kupujícím zjištěno až po převzetí zboží, musí kupující ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení, informovat o této skutečnosti prodávajícího e-mailem na adrese info@myfitmix.cz.

    9. Zásilky, které se prodávajícímu vrátí jako nevyzvednuté, jsou zasílány kupujícímu znovu jen na jeho vyžádání, a kupující je vždy povinen zaplatit prodávajícímu poštovné za opětovné odeslání. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, resp. příslušného přepravce, se kterými byl kupující předem seznámen.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

1.    V případě nákupu vlastnoručně namíchaných směsí „Mixér“ ve smyslu čl. III odst. 1 písm. i těchto obchodních podmínek není možné toto zboží vrátit do 14 dnů bez udání důvodu s odkazem na § 1837 písm. d) a e) občanského zákoníku.

2.  V případě nákupu hotových produktů ve smyslu čl. čl. III odst. 1 písm. ii těchto obchodních podmínek  je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě 14 dnů, která počíná běžet převzetím zboží. Odstoupení od kupní smlouvy se považuje za účinné také tehdy, je-li odstoupení poslední den lhůty odesláno prodávajícímu na následující adresu: Dukelských Hrdinů 87, 348 15 Planá. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

3.  Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář ( stáhnout jako DOC | stáhnout jako PDF ) poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedené ve formuláři.

4.   Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Kupující prokáže původ zboží přiložením dokladu o koupi nebo jiným dokumentem, který prokazuje uzavření kupní smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.

5.   Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.   Jestliže však kupující zvolil při objednání zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání, který prodávající na svém Internetovém obchodu nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7.   Zboží je kupující povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se zbožím. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, resp. jakékoli opotřebení či poškození zboží nad rámec běžného vyzkoušení zboží při běžném nákupu v kamenném obchodě.

8.   Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě takového zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; zboží v uzavřeném obalu, které kupující otevřel a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, a zboží, které podléhá rychlé zkáze.

9.   Kupující souhlasí s tím, že nárok na úhradu škody vzniklé na zboží v návaznosti na odstoupení od kupní smlouvy je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

10.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VII. Práva z vadného plnění

        1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

        2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu za to, že zboží při jeho převzetí má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy na zboží prováděné, že se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

        3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí pro takové vady zboží, na které se vztahuje stanovená doba minimální trvanlivosti zboží a u kterých může kupující, ve smyslu ustanovení § 2167 písm. d) občanského zákoníku, uplatnit právo z takové vady pouze, pokud se tato vada vyskytne v době této minimální trvanlivosti. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.

        4. Kupující může uplatnit reklamaci e-mailem na adrese info@myfitmix.cz, poštou zasláním na adresu Dukelských Hrdinů 87, 348 15 Planá. Kupující je povinen uplatnit reklamaci ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu vady dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. Při reklamaci kupující prokáže původ zboží předložením faktury, kupní smlouvy anebo přijetím (akceptací) objednávky, popř. záručním listem, pokud byl ke zboží vystavený. Pokud není kupující schopný potřebné doklady předložit, je povinen uzavření kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.

        5. V případě existence vad, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
(a)     na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
(b) na odstranění vady opravou věci;
(c) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
(d) odstoupit od smlouvy.

6. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

    7. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

    9. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

    10. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

    11. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jakoby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

    12. Záruka za jakost ani nároky z vadného plnění se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, užíváním zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci.

    13. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

    14. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady a zárukou za jakost může upravit reklamační řád prodávajícího.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran
    1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

    2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@myfitmix.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

    3.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

    4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

IX. Ochrana osobních údajů

    1. V případě, že v souvislosti s plněním této smlouvy jsou jakoukoliv smluvní stranou poskytovány druhé smluvní straně osobní údaje fyzických osob, zavazují se smluvní strany zajistit ochranu osobních údajů, včetně citlivých údajů, se kterými přijdou do styku, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice  95/46/ES a v souladu s další příslušnou právní úpravou upravující ochranu osobních údajů.

    2. Zásady zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, se kterým kupující vyslovuje souhlas v rámci registrace uživatelského účtu, resp. v rámci každé jednotlivé objednávky.

XI. Doručování

    1.  Pokud nebude dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

    2. Za doručovací adresu prodávajícího, není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, se rozumí elektronická adresa info@myfitmix.cz.

    3. Aktuální kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny na webové stránce.

XII. Závěrečná ujednání

    1. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

    2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek zdánlivé, neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto takového neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Zdánlivostí, neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá existence a platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

    3. Loga a jiná označení jsou chráněna ochrannými známkami příslušných vlastníků. Ostatní materiály publikované v Internetovém obchodě pak mohou rovněž být chráněny předpisy na ochranu autorských práv. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou dále být chráněny i dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví.

    4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

    5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (stáhnout jako DOC | stáhnout jako PDF )

    6. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.11.2020.

[BLOG] Zdravý životní styl

Zde nalezneš spoustu zajímavých a užitečných informací ze světa fitness a zdravého životního stylu. 

Přejít do BLOGu